Algemene voorwaarden

 1. Definities.

1.1. De Bere  Webshop wordt uitgebaat door Bère.be met zetel te 8904 Boezinge (België), Diksmuidseweg 464, BTW BE 0888 404 786. Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Bere  en van de gebruikers van de Bere  Webshop m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de Bere  Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Bere . Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van Bere
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 1. Algemeen.

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bere  en een opdrachtgever waarop Bere  deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Bere , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Bere  en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.

 1. Aanbiedingen en offertes.

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door Bere  gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Bere  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders is
aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Bere  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bere  anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bere  niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. Bere  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bere  het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bere  aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bere  worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bere  zijn verstrekt,
heeft Bere  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.

4.4. Bere  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bere  is uit
gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Bere  kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bere
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Bere  of door Bere  ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Bere  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 1. Wijziging van de overeenkomst.

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bere  zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Bere  de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bere  daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal Bere  geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bere  kunnen worden
toegerekend.

 1. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

6.1. De overeenkomst tussen Bere  en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bere  derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 1. Honorarium.

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van Bere , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien Bere  met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
Bere  niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6. Bovendien mag Bere  het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan Bere , dat in redelijkheid niet van Bere  mag worden verwacht de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium. Bere  zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen
tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Bere  zal daarbij de omvang van en
de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 1. Betaling.

8.1 De prijzen zijn deze vermeld op de website van het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW .

8.2 Bevestiging bestelling
Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

8.4. Bere  heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bere  kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Bere  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Alle door Bere  geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen,
schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Niels Kimpe, Bere
totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bere  gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Bere  zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door Bere  geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat Bere  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bere  of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Bere  zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 1. Incassokosten.

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
Dit met een minimum van € 35,00.

10.2. Indien Bere  hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.

10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 1. Hosting

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een
hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt
stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door
opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden,
aan het hostingbedrijf.

11.2 Bere  is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het
Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of
de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het
ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde
inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met
intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal,
waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet,
waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische
ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse
hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on
line verbinding met Bere ) blijven lopen binnen Bere  of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.

11.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch,
pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

 1. Onderzoek, reclames.

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan Bere . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bere  in staat is adequaat te
reageren.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Bere  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Bere  slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 1. Opzegging.

13.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de
overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft
Bere  recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag
liggen die aan Bere  zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog
gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het
vastgestelde honorarium.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bere , zal Bere  in
overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bere  extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 1. Opschorting en ontbinding.

14.1. Bere  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van
de overeenkomst, Bere  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2. Voorts is Bere  bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bere  op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bere  de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4. Bere  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 1. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

15.1. Indien Bere  aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Bere  het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te
verhalen.

 1. Aansprakelijkheid

16.1. Indien Bere  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2. Indien Bere  aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.2.000 (Zegge: TWEE DUIZEND euro). De
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van
Bere  in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bere  aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan Bere  toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5. Bere  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bere  of zijn
ondergeschikten.

 1. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart Bere  voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien opdrachtgever aan Bere  informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software
vrij zijn van virussen en defecten.

 1. Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen
derden worden gebracht.

 1. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Bere  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bere  niet in staat
is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bere  worden daaronder
begrepen.

19.3. Bere  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bere  zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

19.5. Voorzover Bere  ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bere
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bere  gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Bere  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bere  niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bere
zich de rechten en bevoegdheden voor die Bere  toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Alle door Bere  verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bere
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van
de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3. Bere  behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

 1. Voorbeelden

22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product
daarmee zal overeenstemmen.

 1. Geschillen

23.1. De rechter in de vestigingsplaats van Bere  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bere  het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Toepasselijk recht

24.1. Op elke overeenkomst tussen Bere  en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden
webhosting Bere

Algemene Voorwaarden van Bere , gevestigd te Boezinge
Versie geldig vanaf 01/11/2014

1.0 Definities

Bere  is een handelsnaam van haar moedermaatschappij, kantoorhoudende aan de
Diksmuidseweg 464, Boezinge, België.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde
of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te
versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is
tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt
mede verstaan:

> Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat
auteursrechtelijk is.
> Materiaal dat door Bere  wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op
enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
> Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of
andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:

> Pirated software / warez sites
> Hacker programma’s of archieven
> MP3
> Shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven.
> IRC bots
> Meer dan 20% van de webruimte als downloads

1.4 Gebruiksregels:

> Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. Wij behouden ons het recht voor zonder enige
waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.
> Het is onze klanten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.
> IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.
> Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail
bommen.
> Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
> Sub Hosting
> Mirror sites
Distributie punten
> Elke site met als primair doel file distributie

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Wegens unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen accounts zijn
de volgende gelimiteerd tot 20 GB vrij verkeer, of anders per account aangegeven. (500 MB hosting
account 20GB)
Voor alle overige accounts hanteren wij een Fair use policy.
Wanneer vermeldingen onder “Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links” en/of onder
“Gebruiksregels” worden genegeerd zal Bere  elke aangesproken GB dataverkeer in rekening
brengen tegen een tarief van € 3,00 per GB.

Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in
rekening worden gebracht, de prijs per GB is € 3,00.

1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met
het account.

1.7 Aansprakelijkheid:

Bere  kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt
geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van Bere
of een bedrijf dat door Bere  is ingeschakeld. Bere  kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van Bere . Bere  is
derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is
Bere  gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of
onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.
Bere  accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele
kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millenniumprobleem (in de breedste zin van het woord ), en
deze kunnen geen aanleiding vormen tot beëindiging van het abonnement door de abonnee.

1.8 Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij anders afgesproken met de
opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle accounts worden
per jaar gefactureerd.

Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden
geboekt zal een bedrag van € 32,50 in rekening worden gebracht voor de administratieve
werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal het account
worden verwijderd.

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het Hosting account wordt aangegaan voor
een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beëindiging
is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het
Hosting account. Opzeggingen dienen minstens 3 maand voor een automatische verlenging plaats te vinden. Opzeggingen gebeuren via e-mail die door Bere  moet bevestigd worden of per aangetekend schrijven.

2.1 Weigering en maatregelen:

> Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.
> Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
> Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de
eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.
> Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
> Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

Bere  behoud zicht het recht verzending van e-mail naar haar opdrachtgever zoals nieuwsbrieven.
Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders
overeen wordt gekomen.

Bere  houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als
zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van
Bere . Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt
daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Bere  houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

Verzending

We doen steeds ons best om jouw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. De levertermijn is maximum 3 werkdagen tenzij anders vermeld bij het product.

In België betaal je 5.70 verzendingskosten.

Zodra we jouw pakket verzonden hebben, krijg je een verzendbevestiging. Je bestelling is dan onderweg!
Indien de levering niet binnen de vermelde levertermijn bij jou aankomt, gelieve ons dan op de hoogte te brengen via Josephine.webshop@gmail.com

RETOURNEREN
Zijn de items niet volledig volgens jouw verwachting? Spijtig, maar retourneren of omruilen is geen probleem bij ons. Vervolledig het retourformulier dat je onderaan terug vindt op deze pagina. Op deze manier kunnen we je retour zo goed mogelijk verwerken. Verdere toelichting vind je in het retourformulier.

OMRUILEN
Ook omruilen is geen enkel probleem. Hiervoor dien je ook onderstaand retourformulier in te vullen.​

VOORWAARDEN

– De producten werden niet gewassen, niet gedragen en niet beschadigd.
– De originele labels werden niet verwijderd.
– Solden mogen niet geretourneerd of geruild worden.
– Verzendkosten van de retour zijn op eigen kosten.
– Retourneren is volledig op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, een oplossing is het gebruiken van een track & trace code.